Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje o prvádzkovateľovi

1.1 Predávajúcim je spoločnosť

SVIEČKY-PROMETHEUS, s.r.o
Kamenohorská 48, Hlohovec, 92001 , SR
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného TRNAVA , Vložka číslo :.34955/T..,
IČO:47 925 752,
DIČ: 2024141878
IČ DPH: SK2024141878
Tel. +421 918 386 834 ,
e-mail:info@najsviecky.sk

(ďalej len „predávajúci“).

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.

2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH ( nie sme platcami DPH ) . “Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH ( sme platcami DPH ) .“

2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy

2.4 Maximálna hodnota nákupu je pri platbe na dobierku 700 €. Pri väčších objednávkach bude Vám bude zaslaná predfaktúra v hodnote 70 % z celkového nákupu. Objednávku Vám odošleme ihneď po prijatí platby.

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

 • prostredníctvom nákupného košíka na www.najsviecky.sk
 • zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na info@najsviecky.sk

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné max. do 24 hodín od obdržania zásielky a to bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.8 Výrobok ako samostatný je predmetom výroby remeselníckej ručnej práce. Každý výrobok je jedinečný preto pri zhotovení výrobku môže dôjsť ku zanedbateľne minimálnym odchýlkam voči predvádzajúcej fotografii na e-shope.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 • prevodným príkazom zo svojho účtu,
 • priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
 • platba kartou prostredníctvom platobnej brány GlobalPayments

4.2 Platba je možná v mene EUR

4.3 4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

4.4 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky a tiež emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

4.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom

4.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. kuriérskou službou,
 2. Slovenskou poštou.
 3. osobný odber – po dohode s predávajúcim

4.7 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:

 • dodanie kuriérskou službou XY pri objednávke tovaru je XY €
 • osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku

4.8 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

4.10 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

4.11 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.12 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk alebo stratu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu sú vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy a podmienky tu neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že úplne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany. Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke.

Formulár na odstúpenie od zmluvy Stiahnúť

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

5.7 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pri zakúpení tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

6. Reklamácie a záručné podmienky

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Reklamačný formulár Stiahnúť

6.1 Vrátenie poškodeného tovaru

V prípade reklamácie tovaru môže zákazník výrobok priniesť osobne alebo ho poslať predajcovi na vlastné náklady. Pre vybavenie reklamácie je nutné zaslať tovar v rovnakom obale ako Vám bol doručený. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s prepravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Reklamovaný tovar je potrebné dodať predajcovi kompletný s priloženou kópiou dokladu o zakúpení výrobku. V prípade reklamácie, z ktorej je zjavné poškodenie výrobku užívateľom, môže predajca po dohode so zákazníkom požadovať uhradenie nákladov na opravu, alebo vrátiť neoprávnenú reklamáciu odberateľovi späť na jeho náklady. Vybavená reklamácia bude zákazníkovi doručená na náklady predajcu v čo najkratšom čase.

Adresa na zasielanie reklamácií :
Adresa prevádzky a reklamačného centra je Svätopeterská 73, Hlohovec, 92001

Prevádzková doba reklamačného centra

Po. 6:00 14:00
Ut. 6:00 14:00
Str. 6:00 14:00
Štr. 6:00 14:00
Pia. 6:00 14:00
So. Zatvorené
Po. Zatvorené

Prevádzková adresa skladu : Svätopeterská 73 Hlohovec 920 01

Po. 8:00 16:00
Ut. 8:00 16:00
Str. 8:00 16:00
Štr. 8:00 16:00
Pia. 8:00 16:00
So. Zatvorené
Po. Zatvorené

Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

6.2 Záručné podmienky

Sviečky nevystavujte slnečnému žiareniu , skladujte v tieni pri teplote nad 0 – 25 °C inak dôjde ku deformácii tvaru či zmene farebného odtieňu sviečky. Na reklamačné vady spôsobené zlým skladovaním sviečky a mechanickým poškodením sa nevzťahuje záruka či reklamácia.
výrobok nespadá pod produkty s vymedzenou dobou spotreby.

Informácia o alternatívnom riešení sporov – ARS
Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

7. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti:

SVIEČKY – PROMETHEUS, s.r.o.

Sídlo firmy: Kamenohorská 48, 920 01 Hlohovec

Miesto osobného odberu: Svätopeterská 73, Hlohovec, 92001

IČO: 479 257 52

s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.najsviecky.sk/content/6-ochrana-sukromia-gdpr

8. Bezpečnostné upozornenia

8.1 Pri používaní výrobku sa riaďte bezpečnostnými upozorneniami ktoré sú uvedené na etikete sviečky. Kompletný zoznam upozornení nájdete na našom webe.

 1. Nikdy nenechajte horieť sviečku bez dozoru!
 2. Čítajte bezpečnostné upozornenia!
 3. Držte sviečky mimo dosahu detí a domácich zvierat!
 4. Umiestnite sviečku mimo ľahko horiacich vecí – šiat, záclon, dekorácie, vlasov!
 5. Klaďte na nehorľavú podložku!
 6. Používajte sviečky v dobre vetranej miestnosti, ale mimo prievanu!
 7. Odstrihnite knôt do 5 mm pri každom použití, aby sa zabránilo silnému horeniu!
 8. Nepokračujte v používaní, ak zostáva len 12 mm vosku!
 9. Neprenášajte horiace sviečky!

8.2 Dodatočné upozornenia (záleží od druhu a použitia sviečky):

 1. Nenechávajte v blízkosti tepelných zdrojov!
 2. Určené len pre vonkajšie použitie!
 3. Plávajúce sviečky by mali plávať v nádobe dostatočne naplnenej vodou!

8.3 Pre úplnosť tejto informácie uvádzame, že tieto bezpečnostné upozornenia sú obvykle uvádzané na sviečkach vyrobených v štátoch EÚ, či distribuovaných na jednotný európsky trh.

8.4 Sviečky nevystavujte slnečnému žiareniu , skladujte v tieni pri teplote nad 0 – 25 °C inak dôjde ku deformácii tvaru či zmene farebného odtieňu sviečky. Na reklamačné vady spôsobené zlým skladovaním sviečky a mechanickým poškodením sa nevzťahuje záruka či reklamácia. Zákazník je povinný zakúpený produkt ihneď po zakúpení skontrolovať. V prípade akéhokoľvek poškodenia zo strany výrobcu či prepravcu je zákazník povinný najneskôr do 3 dní od doručenia zásielky prepravcom zaslať produkt späť na adresu reklamačného centra s priloženým lístkom POŠKODENÁ PRED DORUČENÍM.

8.5 výrobok nespadá pod produkty s vymedzenou dobou spotreby.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 – Odbor výkonu dozoru

9.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

9.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

10. Čo ak platba neprešla / bola odmietnutá pričom objednávka Vám bola doručená?

Vaša platba je na ceste na Náš bankový účet. Pokiaľ ste vykonali platbu cez platobnú bránuposkytovanú spoločnosťou GlobalPayments skontrolujte svoj mobilný telefón a uistite sa že Vám banka zaslala SMS s potvrdením o úspešne vykonanej platbe.

* Pokiaľ Vám z Vášho bankového účtu neodišli peniaze bola Vaša platba kartou alebo internet bankingom zamietnutá !!!

10.1 V prípade ak sa Vaša platba kartou, cez internet banking alebo prostredníctvom platobnej brány spoločnosti GlobalPayments nepripíše na náš bankový účet, Vaša objednávka nebude stornovaná automaticky. Pokiaľ prevezmete balík s nezaplatenou objednávkou alebo nadobudnete pocit, že ste za Váš balík riadne nezaplatili v dôsledku zlyhania platobnej brány spoločnosti GlobalPayments alebo inej platobnej brány či zlyhania platby cez internet banking oznámte nám takúto skutočnosť telefonicky na čísle +421 905 242 540

10.2 Po oznámení obdržania neuhradeného balíku Vám zašleme ostrú faktúru s číslom nášho bankového účtu na ktorý ste povinný zaslať peniaze za Vami objednané a obdržané produkty zakúpené v našom internetovom obchode a to v určenom termíne splatonsti faktúry.

10.3 V opačnom prípade, pokiaľ zákazník prevezme balík za ktorý riadne nezaplatili pretože platba neprešla alebo sa peniaze vrátili späť na zákazníkov bankový účet, budeme nútený odovzdať Vašu pohladávku exekútorskej spoločnosti za účelom vymáhania finančného dlhu vzniknutého v dôsledku zamietnutia patby za Vami prebratý tovar.

10.4 V prípade ak spoločnosť GlobaPayments, ktorá poskytuje možnosť platby kartou nedokáže z akejkoľvek príčiny spracovať Vami vykonanú platbu za objednaný tovar, je nutné postupovať v súlade z podmienkami uvedenými v bode 10.1 )


0

Žiadne produkty

Bude určené Doručenie
0,00 € Spolu

Pokladňa